Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa

email: sklep@galapagos.com.pl

Ja/My*, niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa (Tytuł) Nośnik (BD/DVD) Ilość Indeks produktu lub kod EAN numer zamówienia data zamówienia

Data otrzymania rzeczy wynikających z umowy sprzedaży (RRRR-MM-DD): ...............-.........-.........

Imię i nazwisko konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:

...................................................................................................................................................................................................................................

Adres konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:


...................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:

..............................................................................................................

Data złożenia niniejszego oświadczenia: ..............................................................................................................

niepotrzebne skreślić