Pouczenie o odstąpieniu do umowy

Prawo odstąpienia od umowy

przez konsumenta* oraz przedsiębiorcę na prawach konsumenta**


* Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

** Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę sprzedaży towaru bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Jeżeli jesteście Państwo konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta to mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie internetowym starstore.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej na adres:


Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa


telefon: +48 22 885 26 75


email: sklep@galapagos.com.pl.


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


UWAGA: prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. rozfoliowane. (podstawa prawna: art. 38 pkt. 9 oraz art. 38a ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta)


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo lub przekażą towar przed upływem terminu 14 dni na adres:


Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa


Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru do naszego sklepu. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę około 15,00 zł. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru (z zastrzeżeniem braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o czym mowa powyżej).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa

email: sklep@galapagos.com.pl

Ja/My*, niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa (Tytuł) Nośnik (BD/DVD) Ilość Indeks produktu lub kod EAN numer zamówienia data zamówienia

Data otrzymania rzeczy wynikających z umowy sprzedaży (RRRR-MM-DD): ...............-.........-.........

Imię i nazwisko konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:

...................................................................................................................................................................................................................................

Adres konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:


...................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta odstępującego od umowy:

..............................................................................................................

Data złożenia niniejszego oświadczenia: ..............................................................................................................

niepotrzebne skreślić