Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego

Wobec obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego, pragniemy Państwa w naszej „Polityce Prywatności i Plików Cookies Sklepu Internetowego starstore.pl" („Polityka Prywatności) w przejrzysty sposób przekazać wszystkie informacje wymagane przepisami art. 13 i 14 RODO.

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania i ochrony Państwa prywatności oraz udzielonych przez Państwo informacji podczas korzystania z naszego Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem: https://starstore.pl („SKLEP INTERNETOWY) oraz dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, jak również w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania oraz środki ostrożności.

Prosimy o dokładne oraz uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz „Regulaminem Sklepu Internetowego starstore.pldostępnym na stronach internetowych Sklepu Internetowego przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywaniem zakupów.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot prowadzący Sklep Internetowy, a mianowicie spółka działająca pod firmą:

Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS: 0000280546, kapitał zakładowy: 50.100,00 zł, NIP: 5213445409 („Administrator).

II. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM?

Z Administratorem można się kontaktować:

 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na następujący adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa,

 • drogą elektroniczną na następujący adres email: sklep@galapagos.com.pl lub

 • z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym pod następującym adresem: https://starstore.pl/kontakt

III. DO KOGO ADRESOWANA JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Nasza Polityka Prywatności jest adresowana do osób fizycznych:

 1. odwiedzających nasz Sklep Internetowy oraz korzystających z jego funkcjonalności, takich jak przeglądanie zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego, w tym towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, tworzenie konta systemowego zabezpieczonego loginem i dostępowym, umożliwiającego dokonywanie zakupu towarów w Sklepie Internetowym, weryfikację statusu złożonego zamówienia, przechowywanie i wgląd do historii zamówień („Konto Klienta), korzystanie z formularza kontaktowego itp. („Użytkownik);

 2. będących Użytkownikami zawierającymi lub zmierzającymi do zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym, poprzez składanie zamówień w Sklepie Internetowym („KLIENT);

 3. reprezentujących lub działających z ramienia Klienta, bądź podmiotu niebędącego osobą fizyczną lub jednostki organizacyjnej dokonujących zakupu towarów w Sklepie Internetowym („Osoba Kontaktowa);

 4. kontaktujących się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną poprzez wiadomości email, czy też formularz kontaktowy dostępny w ramach Sklepu Internetowego, bądź pocztą tradycyjną („Osoba Kontaktująca się).

IV. Kiedy i jakiego rodzaju Państwa dane osobowe są gromadzone w ramach Sklepu Internetowego?

W ramach Sklepu Internetowego Państwa dane osobowych są zbierane w następujących przypadkach:

 1. gdy odwiedzają Państwo Sklep Internetowy oraz przeglądają jego treści – wówczas zbierane są automatycznie tylko niektóre z Państwa danych osobowych; w celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy zapoznać się z informacjami o stosowanych przez Administratora plikach cookies zawartymi w punkcie VIII Polityki Prywatności poniżej;

 2. gdy dokonują Państwo zakupów towarów w Sklepie Internetowym lub tworzą Państwo swoje Konta Klienta w Sklepie Internetowym – wówczas mogą być zbierane następujące Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie:

 • płeć (odpowiednie wskazanie „Pan” lub „Pani”);

 • imię i nazwisko;

 • adres email;

 • telefon kontaktowy;

 • pełny adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta, kraj);

a także gdy Klient dokonuje zakupu towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

 • pełna nazwa (firma) prowadzonej działalności gospodarczej;

 • pełny adres prowadzonej działalności gospodarczej (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość , poczta, kraj);

 • numer NIP;

a ponadto opcjonalnie:

 • adres do wysyłki zamówionego towaru - gdy jest inny niż adres zamieszkania / adres prowadzonej działalności gospodarczej;

 • dodatkowe dowolnie zdefiniowane adresy dostawy (opcja dostępna w razie utworzenia Konta Klienta);

 1. gdy korzystają Państwo z formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” w ramach Sklepu Internetowego – wówczas mogą być zbierane następujące Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie:

 • adres email;

 • ewentualne Państwa dane osobowe podane przez Państwo dobrowolnie w treści pola „Wiadomość”.

V. Z JAKIEGO ŹRÓDŁA MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W większości przypadków Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od samych Państwa, tj. bezpośrednio od osób, których dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku podawania przez Państwo swoich danych osobowych poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularzy elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego (formularza zamówienia, formularza utworzenia Konta Klienta, formularza kontaktowego itp.)

Jednakże w odniesieniu do Klientów oraz Osób Kontaktowych, Administrator może niekiedy pozyskiwać Państwa dane osobowe również z innych źródeł, takich jak np.: Państwa pracodawcy / zleceniodawcy / współpracownicy, reprezentowane przez Państwa podmioty, jak również ze źródeł publicznie dostępnych, w tym z informacji udostępnionych w serwisach internetowych, bądź w publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców, takich jak np. CEIDG lub KRS.

W przypadku pozyskiwania Państwa danych osobowych z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa, Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres siedziby, adres korespondencyjny, telefon, email, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, jak również informacje o tym, jakiego typu sprawami Państwo się zajmują. Powyższe dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w dozwolonych prawnie celach, zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie VI Polityki Prywatności poniżej.

VI. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz Czy jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów, dla których są przez Państwa podawane, a gromadzone przez Administratora. A mianowicie jest niezbędne do utworzenia przez Państwa Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym, złożenia reklamacji, czy też podjęcia z Państwem kontaktu.

Konsekwencją niepodania przez Państwo powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Administratora, a mianowicie niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości utworzenia Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, brak możliwości złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym, jak również złożenia reklamacji, czy też brak możliwości przesłania formularza kontaktowego w ramach Sklepu Internetowego.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym oraz stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym. Jednakże podanie niektórych Państwa danych osobowych może być również wymogiem ustawowym, jak na przykład podanie danych niezbędnych do wystawienia przez Administratora faktury dokumentującej sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym.

VII. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ, W JAKIM CELU ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej:

 • w celu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta z Administratorem w ramach Sklepu Internetowego, w tym podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie Klienta, a mianowicie w celu obsługi złożonego zamówienia, przygotowania towaru, jego wysyłki, dokonania rozliczenia, jak też rozpatrywania składanej przez Klienta reklamacji, odstąpienia od umowy oraz zapewnienia Klientowi obsługi posprzedażnej –

wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy sprzedaży towaru (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich czynności związanych z prawidłową realizacją takiej umowy;

 • w celu oraz w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymania w Sklepie Internetowym Państwa Konta Klienta zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie Sklepu Internetowego starstore.pldostępnym na stronach internetowych Sklepu Internetowego –

wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o utworzenie oraz utrzymanie Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas utrzymywania przez Państwa Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego);

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych –

wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują Administratorowi przechowywać Państwa dane osobowe w celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe;

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przez Administratora –

wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym, czy też umowy o utworzenie i prowadzenie Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów przedawnienia, jak też dodatkowy okres 1 (jednego) miesiąca po upływie okresu przedawnienia;

 • w celu kontaktowania się w sprawach bieżących (ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) przez Administratora z Osobami Kontaktowymi w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umowy zawartej przez Administratora z Klientem –

wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktowymi i Klientem w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Administratora z Klientem;

w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy zawartej przez Administratora z Klientami;

 • w celu kontaktowania się przez Administratora z Osobami Kontaktującymi się (w tym poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Sklepu Internetowego), udzielenia odpowiedzi na zadawane Administratorowi pytania

wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej;

w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Administratora kontaktu z Państwem, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub skutecznego zrealizowania obranego przez Państwo innego celu kontaktu;

 • w celach analitycznych i statystycznych –

wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Sklepu Internetowego, jak również analiz jakości świadczonych usług sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego;

w takim przypadku Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora analiz i statystyk w ramach Sklepu Internetowego, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty ich zebrania.

VIII. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY CIASTECZKA?

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, czy tez Państwa danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”) („COOKIES).

Sklep Internetowy korzysta Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu ze Sklepu Internetowego usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki Cookies. Należy mieć na względzie, że ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Sklepu Internetowego, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Sklepu Internetowego, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Sklep Internetowy oraz ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Użytkowników, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty;

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów reklamowych.

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Sklepu Internetowego, bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje Cookies:

a) „niezbędne" Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

b) Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

c) „wydajnościowe" Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

d) „funkcjonalne" Cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe" Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

IX. Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie Państwa danych osobowych?

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, oparty wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu.

X. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

 • podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw prawnych, podatkowych, księgowych, marketingowych, logistycznych, jak też biegłym rewidentom, audytorom, firmom doradczym i consultingowym itp.;

 • podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, operatorowi domen internetowych, dostawcom i podmiotom utrzymującym systemy informatyczne oraz podmiotom świadczącym inne podobne na rzecz Administratora;

 • zaufanym osobom trzecim, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji zamówień składanych przez Klientów.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego, bądź w inny sposób, upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

XI. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tzw. „państwie trzecim”), ani do organizacji międzynarodowych.

XII. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator zapewnia, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. prawo dostępu do danych - możliwość żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Państwa dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych; jeżeli posiadacie Państwo Konto Klienta w ramach Sklepu Internetowego, to mogą Państwo w każdej chwili samodzielnie edytować oraz poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Państwa dane osobowe przechowywane w ramach Konta Klienta;

 2. prawo do sprostowania danych - możliwość żądania od Administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; jeżeli posiadacie Państwo Konto Klienta w ramach Sklepu Internetowego, to mogą Państwo w każdej chwili samodzielnie edytować oraz poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Państwa dane osobowe przechowywane w ramach Konta Klienta;

 3. prawo do usunięcia danych - możliwość żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, jednakże tylko w sytuacjach określonych przepisami RODO (np. gdy Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem); wobec powyższego usunięcie Państwa danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących okolicznościach:

 • zamówienie Klienta zostało złożone i potwierdzone przez nas, ale znajduje się nadal w fazie realizacji, np. nie zostało jeszcze wysłane, zostało wysłane tylko częściowo lub zostało wysłane, ale jeszcze nie zostało przez Państwa odebrane;

 • Klient ma niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące towarów zamówionych w Sklepie Internetowym;

 • nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych przez Klienta z Administratorem;

 • Klient ma nieuregulowany wymagalny dług wobec Administratora w tytułu zawartych z nami umów;

 • nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Państwa danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a żądają Państwo ograniczenia zamiast usunięcia danych; (iii) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do korzystania z roszczeń obronnych lub prawnych lub (iv) sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych osobowych a my weryfikujemy zasadność Państwa sprzeciwu;

 2. prawo do przenoszenia danych - możliwość żądania od Administratora przenoszenia Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora umowy, której są Państwo stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;

 3. prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora - w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt emailowy pod następującym adresem: rodo@galapagos.com.pl;

 • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane osobowe, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

XIII. Kiedy i jak mogą państwo złożyć skargę do organu nadzorczego?

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

XIV. JAK BĘDZIEMY DOKONYWAĆ ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez Administratora Sklepu Internetowego lub procesów obsługi Klientów.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w Sklepie Internetowym pod adresem: https://starstore.pl/index.php?id_cms=6&controller=cms

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności 2 lipca 2020 roku.

Zespół Sklepu Internetowego starstore.pl

ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANYCH ZAKUPÓW

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.