Regulamin sklepu


Sprzedającym jest spółka działająca pod firmą: Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000280546, kapitał zakładowy: 50.100,00 zł, REGON: 140867489, NIP: 5213445409, zwany dalej Sprzedającym.


Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem starstore.pl.


Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

pod numerem telefonu: 22 8644760 w Dni Robocze w godzinach 10-16 (opłata za połączenie jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej) lub

korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@galapagos.com.pl.


§ 1. Definicje

(w kolejności alfabetycznej)


1. Dni Robocze: kolejne dni tygodnia kalendarzowego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

2. Klient: osoba fizyczna pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, która na zasadach określonych w Regulaminie aktywuje Konto Klienta, składa Zamówienia w Sklepie Internetowym lub zawiera Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.

3. Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 z późniejszymi zmianami).

4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Konto Klienta: konto systemowe Klienta w Sklepie Internetowym, zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem dostępowym, umożliwiającym dokonywanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym, weryfikację statusu złożonego Zamówienia, przechowywanie i wgląd do historii Zamówień lub dokonanie innych czynności określonych postanowieniami Regulaminu.

6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta: Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), składający Zamówienie w Sklepie Internetowym lub zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

7. Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który dotyczy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 344 z późniejszymi zmianami).

8. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

9. Sklep Internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem starstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie oraz zawrzeć ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży.

10. Sprzedający: podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie, tj. spółka działająca pod firmą: Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000280546, kapitał zakładowy: 50.100,00 zł, REGON: 140867489, NIP: 5213445409.

11. System teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

12. Towar: rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

13. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w ramach Sklepu Internetowego.

14. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287 z późniejszymi zmianami).

15. Użytkownik: osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową, w ramach której prowadzony jest Sklep Internetowy, korzystająca z jej funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedającego takich jak: przeglądanie jej zawartości, w tym Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, aktywowanie Konta Klienta, korzystanie z formularza kontaktowego; Użytkownikiem jest w szczególności Klient będący osobą fizyczną, jak też osoba reprezentująca/kontaktowa Klienta.

16. Zamówienie: oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedającemu określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożone na formularzu wygenerowanym na stronie Sklepu Internetowego i określające m.in. rodzaj i liczbę Towarów, ich cenę, jak również warunki i koszty dostawy oraz wybór sposobu płatności.


§ 2. Zasady ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i oryginalnie zapakowane, o ile opis danego Towaru nie stanowi inaczej. Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Polski. Ponadto sprzedawane Towary są zgodne ze standardami przyjętymi przy produkcji nośników audio-video. Klient jest zobowiązany do użycia właściwego sprzętu wraz z aktualnym oprogramowaniem, które łącznie będą przystosowane do odtwarzania zakupionych nośników. Brak właściwego sprzętu nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Towarów oraz składania Zamówień, System teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard:

- HTTP i HTTPS

- HTML 5, XHTML i XML

- CSS 3

- JavaScript (w tym DHTML)

- grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG, WEBP, WEBM

- obiektowy model dokumentu (DOM)

- ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).


Jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie, to musi również dysponować kontem poczty elektronicznej (email). Ponadto, mając na uwadze ogólne zagrożenia wynikające z korzystania z sieci Internet, Sprzedający zaleca, aby Użytkownik posiadał włączone zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści naruszających przepisy prawa, np. treści mających charakter oszczerczy, obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity, obsceniczny lub będące groźbą, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnej lub zobowiązania do zachowania tajemnicy.

7. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, w tym w Konta Klientów, czy też w jego elementy techniczne, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania zakupów Towarów.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane niekompatybilnością Systemu teleinformatycznego Klienta ze Sklepem Internetowym.

9. Klient nie ma prawa kopiować ani wykorzystywać zdjęć i opisów Towarów, ani jakichkolwiek informacji zawartych w Sklepie Internetowym do innych celów niż przeglądanie i dokonywanie zakupów Towarów w Sklepie Internetowym, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie w sposób wykraczający poza zakres dozwolony przez prawo ze zdjęć, opisów Towarów lub innych informacji zawartych w Sklepie Internetowym może stanowić naruszenie praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

10. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny Towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towarów przez Klienta.

11. Informacja o cenie Towaru objętego Zamówieniem ma charakter wiążący od momentu otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego. Sprzedający może dokonywać zmian cen Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, kosztów dostawy oraz zamieszczać informacje o nowych Towarach, wycofywać Towary z asortymentu, przeprowadzać akcje promocyjne na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzać w nich zmiany, poprzez zamieszczenie na stronach Sklepu Internetowego aktualnych informacji uwzględniających zmiany w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta. Sprzedający potwierdza, że wykonywanie przez niego uprawnień, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone przez Klientów przed dniem wejścia w życie określonej zmiany.

12. W Sklepie Internetowym Sprzedający zamieszcza informacje o aktualnej dostępności Towarów. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Towar jest dostępny. W wyjątkowym przypadku, gdy Towar okaże się niedostępny po złożeniu Zamówienia Sprzedający skontaktuje się indywidualnie z Klientem w celu ustalenia, czy Klient chce (i) oczekiwać na realizację Zamówienia lub (ii) otrzymać niezwłoczny zwrot płatności – Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez Sprzedającego Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami nie stosuje się art. 662 Kodeksu cywilnego oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

15. Korzystanie ze strony internetowej, w ramach której prowadzony jest Sklep Internetowy, przeglądanie Towarów udostępnionych w Sklepie Internetowym, założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.


§ 3. Zamówienia, Konto Klienta


1. Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego jako podmiot prowadzący Sklep Internetowy. Potwierdzenie przez Sprzedającego złożonego przez Klienta Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Zamówienia oraz zobowiązuje Klienta do odbioru Towarów i zapłaty ceny Towarów oraz kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.

2. Zamówienia składane poprzez Sklep Internetowy można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu przez cały rok. Obsługa Zamówień odbywa się w Dni Robocze w godzinach od 9.00 do 17.00.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres email.

4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub błędne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia, a tym samym ma możliwość aktywowania Konta Klienta w Sklepie Internetowym. W tym celu Klient powinien ustanowić indywidualny login i hasło dostępowe, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta Klienta. Login Klienta to podany przez niego adres email. Hasło jest ciągiem co najmniej 8 (ośmiu) znaków obejmujących co najmniej jedną wielką literę oraz jedną cyfrę, ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich, za który to dostęp Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6. Sprzedający podejmuje działania mające na celu zapobieganie dostępu do Konta Klienta przez osoby niepowołane. Jednakże te działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam Klient nie zachowuje odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient powinien zachować w poufności swoje hasło dostępowe umożliwiające zalogowanie się do Konta Klienta i nie udostępniać go osobom trzecim. Sprzedający informuje, że nie zwraca się do Klienta o podanie hasła dostępowego, za wyjątkiem sytuacji, w której następuje logowanie się do Konta Klienta. Ponadto w celu uniemożliwienia korzystania z Konta Klienta przez osoby nieupoważnione i niepowołane, Klient powinien dokonać niezwłocznego wylogowania się z Konta Klienta po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczególności Klient powinien zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z funkcjonalności automatycznego zapisywania loginów i haseł dostępnych w ramach niektórych programów komputerowych, w szczególności jeżeli do korzystania ze Sklepu Internetowego dochodzi z wykorzystaniem różnych urządzeń, czy też w ramach różnych numerów IP.

7. Klient posiadający aktywne Konto Klienta ma możliwość zmiany hasła dostępowego w dowolnym momencie poprzez edytowanie swoich danych w ramach Konta Klienta. Ponadto Klient ma również możliwość odzyskania utraconego lub zapomnianego hasła dostępowego do logowania się do Konta Klienta. W tym celu Klient powinien wejść na podstronę Sklepu Internetowego obejmującą okno do logowania się do Konta Klienta, a następnie kliknąć w napis "Nie pamiętasz hasła?", co spowoduje przeniesienie Klienta do dalszej podstrony Sklepu Internetowego, a ramach której należy wpisać swój adres email podany przy aktywacji Konta Klienta oraz kliknąć w napis "Wyślij link do zresetowania". Wówczas na powyższy adres email zostanie przesłana Klientowi automatyczna wiadomość email z linkiem do podstrony Sklepu Internetowego obejmującej formularz elektroniczny umożliwiający wprowadzenie nowego hasła dostępowego. Nowe hasło dostępowe będzie aktywne automatycznie, niezwłocznie po jego ustanowieniu przez Klienta.

8. Klient ma możliwość dokonania zmiany lub uzupełnienia swoich danych, w tym również danych osobowych i informacji podanych przez niego w jego profilu firmowym utworzonym w ramach Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien zalogować się do swojego Konta Klienta oraz przejść do zakładki "Twoje Konto Klienta" a następnie kliknąć w guzik "Edytuj moje Konto Klienta".

9. Klient ma możliwość usunięcia Konta Klienta w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny przez przesłanie wiadomości na adres mailowy sklep@galapagos.com.pl. Konto zostanie usunięte w najbliższy dzień roboczy po otrzymaniu przez Sprzedającego wiadomości.

10. Niezwłocznie po prawidłowym złożeniu Zamówienia, Sprzedający wysyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.

12. W przypadku, gdy ze Sklepu Internetowego korzysta osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale dysponująca zdolnością prawną, osoba fizyczna, która w jej imieniu korzysta ze Sklepu Internetowego lub składa Zamówienie potwierdza, że ma prawo do reprezentowania takiego podmiotu.


§ 4. Koszty, termin wysyłki i płatności


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Polski.

3. Z chwilą wysłania zamówionych Towarów Klient otrzyma potwierdzenie ich wysłania.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy Zamówienia lub brak dostawy Zamówienia z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Zamówienia.

5. Klient może zrealizować płatność z tytułu zakupu Towaru oraz kosztów przesyłki w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu błyskawicznego realizowanego przez portal Przelewy24 lub innych form płatności autoryzowanych przez Sprzedającego. Wprowadzenie innych form płatności nie skutkuje koniecznością zmiany Regulaminu. Informacja o wszystkich dostępnych formach płatności w Sklepie Internetowym jest udostępniana Klientowi w trakcie składania Zamówienia (w opcjach wyboru formy płatności udostępnionych w ramach formularza Zamówienia).

6. Towar jest wysłany na adres wskazany przez Klienta, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

7. Numer konta, na który Klient jest zobowiązany dokonać wpłaty w przypadku płatności przelewem: 83 1140 2062 0000 2824 5000 1001.

W tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia.

8. Ceny Towarów oraz koszty dostawy są cenami brutto (z VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

9. Do wartości zamówionych Towarów należy doliczyć koszt dostawy. Koszt dostawy pokrywa Klient. Koszty dostawy podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy Towarów przez Klienta w trakcie składania Zamówienia (w opcjach wyboru sposobu dostawy Towarów udostępnionych w ramach formularza Zamówienia).

10. Sklep Internetowy standardowo realizuje dostawę wyłącznie na terenie Polski.

11. Istnieje możliwość osobistego odebrania Towaru, w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, po uprzednim potwierdzeniu przez Klienta (przez wysłanie wiadomości email z adres email Klienta podanego w toku aktywacji Konta Klienta) oraz Sprzedającego warunków i miejsca odbioru.

12. Termin otrzymania przesyłki jest równy czasowi realizacji Zamówienia wraz z przewidywanym czasem transportu przesyłki zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta w chwili składania Zamówienia.

13. Na sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w chwili składania Zamówienia, na dane Klienta podane podczas składania Zamówienia.

14. W przypadku braku należnej wpłaty w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Sprzedający będzie uprawniony do jego anulowania, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym emailem.


§ 5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży


1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego (Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa) lub na adres email: sklep@galapagos.com.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny w ramach Sklepu Internetowego, w linku "Formularz odstąpienia od umowy" znajdującym się w sekcji "NASZA FIRMA" w stopce strony głównej Sklepu Internetowego, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

UWAGA: Zgodnie z art. 38 pkt 9) oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniunp. rozfoliowane.

3. Sprzedający nie akceptuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mogą odstąpić zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Towarów ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Towarów ujętych w Zamówieniu (i wtedy Umowa Sprzedaży będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Towarów ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w zakresie Towaru, który został zakupiony przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w ramach specjalnego zestawu promocyjnego (np. gdzie Towary oferowane w ramach takiego zestawu promocyjnego są sprzedawane razem w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które zostały zakupione przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz ze zwracanym Towarem i stanowiły część takiego specjalnego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny).

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Zgodnie z art. 34 ust. 4 oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje)


1. Sprzedający jest zobowiązany do sprzedania oraz dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, a w szczególności jeżeli: (i) Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, bądź (ii) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewniał, bądź (iii) Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze sprzedanym w tej samej chwili.

3. Towar ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Konsument może złożyć reklamację do Sprzedającego według trybu opisanego postanowieniami niniejszego paragrafu w przypadku, gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Możliwość skorzystania z rękojmi przez Konsumenta w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień wynikających z gwarancji producenta, importera lub dystrybutora, o ile ujawnione wady Towaru podlegają ochronie wynikającej z takiej gwarancji.

5. Niektóre Towary prezentowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, importera lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Klienta będącego Konsumentem wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Wszelkie reklamacje związane z wadami Towarów, a także z działalnością Sklepu Internetowego i funkcjonowaniem strony www Sklepu Internetowego (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe Towary znajdujące się w Koszyku) należy składać na adres email Sprzedającego: sklep@galapagos.com.pl lub korespondencyjnie na adres: Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa.

7. Składając reklamację dotyczącą wady Towaru, należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym w ramach Sklepu Internetowego, w linku "Formularz odstąpienia od umowy" znajdującym się w sekcji "NASZA FIRMA" w stopce strony głównej Sklepu Internetowego.

8. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację wniesioną przez Konsumenta w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację. W przypadku rozpatrzenia reklamacji dotyczącej wady Towaru na korzyść Konsumenta, Sprzedający w zależności od żądania Konsumenta (i) naprawi (usunie wadę), (ii) wymieni reklamowany Towar na nowy wolny od wad, (iii) obniży cenę Towaru lub (iv) przyjmie oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz zwróci wartość kupionego Towaru w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności nastąpi takim samym sposobem, jakim Konsument dokonał zapłaty za Towar, lub inny sposób uzgodniony z Konsumentem.

9. Jeżeli wymiana lub naprawa reklamowanego Towaru nie będzie możliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów, Sprzedający zwróci kwotę zapłaconą przez Konsumenta za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności nastąpi takim samym sposobem, jakim Konsument dokonał zapłaty za Towar, lub inny sposób uzgodniony z Konsumentem.


§ 7. Odpowiedzialność


1. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów wobec Klientów nie będących Konsumentami (art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 558 § 1 w związku z art. 5564 Kodeksu cywilnego).

2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta lub na jego rzecz, jest ograniczona do zapłaty odszkodowania w wysokości straty rzeczywiście poniesionej przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, nie wyższej jednak niż cena zapłacona Sprzedającemu przez takiego Klienta za Towar na podstawie takiej Umowy Sprzedaży. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

3. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej oraz z tytułu czynu niedozwolonego, Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie na podstawie postanowień Regulaminu i w graniach określonych w ust. 1 - 2 niniejszego paragrafu.


§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 1 i 7 RODO) Użytkowników jest Sprzedający, czyli spółka działająca pod firmą:

Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

adres: Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000280546, kapitał zakładowy: 50.100,00 zł, REGON: 140867489, NIP: 5213445409.

2. Sprzedający, jako administrator danych osobowych Użytkowników, przywiązuje dużą wagę do ochrony ich prywatności oraz do zachowania ich danych osobowych w tajemnicy, jak również deklaruje, że wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne celem zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodnie z przepisami RODO.

3. Od Użytkowników Sprzedający nie pobiera w ramach Sklepu Internetowego automatycznie żadnych danych osobowych, poza przypadkami ich dobrowolnego przekazania przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych zawartych w ramach Sklepu Internetowego, jak również poza adresami IP oraz danymi zawartymi w plikach typu cookies na zasadach opisanych w Polityce Prywatności i Plików Cookies, udostępnionej przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego pod następującym adresem: https://starstore.pl/index.php?id_cms=6&controller=cms

4. Ilekroć dla zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym lub skorzystania z funkcjonalności udostępnionej w ramach Sklepu Internetowego (np. przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, założenie Konta Klienta, przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego itp.) za niezbędne jest podanie Sprzedającemu określonych danych osobowych Użytkownika, bądź też Użytkownik podejmie decyzję po podaniu Sprzedającemu swoich nieobowiązkowych (niewymaganych) danych osobowych, jest on zobowiązany do wprowadzania lub przesłania wyłącznie prawidłowych danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym. W powyższym przypadku, w razie zmiany danych osobowych Użytkownika, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez przesłanie Sprzedającemu wiadomości email na następujący adres: sklep@galapagos.com.pl lub poprzez aktualizację swoich danych osobowych w ramach założonego Konta Klienta.

5. Sprzedający, jako administrator danych osobowych Użytkownika, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedającego, w tym wszystkie uprawnienia przysługujące ww. osobom w związku z przetwarzaniem przez Sprzedającego ich danych osobowych (pełna klauzula informacyjna zgodna z przepisami RODO), zostały zawarte w Polityce Prywatności i Plików Cookies udostępnionej przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego, w linku "Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego" znajdującym się w sekcji "NASZA FIRMA" strony Sklepu Internetowego.

7. Przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym lub skorzystaniem z innych funkcjonalności udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora (np. przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, założenie Konta Klienta, przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego itp.), należy się dokładnie zapoznać z postanowieniami Polityki Prywatności i Plików Cookies.


§ 9. Zmiana Regulaminu


1. Klienci posiadający Konto Klienta w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji email wysłanej na adres email podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od poinformowania o takiej zmianie.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Klienta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Regulamin dostępny jest w stopce strony internetowej pod adresem starstore.pl oraz w siedzibie Sprzedającego przy ul. Jordanowskiej 12, 04-204 Warszawa.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (w odniesieniu do Konsumentów, zaś w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży również w odniesieniu do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta).

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość okresowych oraz cyklicznych przerw w działaniu Sklepu Internetowego w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych związanych z jego funkcjonowaniem, wprowadzenia niezbędnych zmian, w tym udoskonaleń, funkcjonalności Sklepu Internetowego, czy też dokonania napraw ewentualnych utrudnień w jego funkcjonowaniu w razie ich pojawienia się (tzw. "okna serwisowe"). O takich przerwach w działaniu Sprzedający będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował Użytkowników/Klientów na stronach Sklepu Internetowego.

3. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 1460 z późniejszymi zmianami), z zastrzeżeniem ust. 4 - 8 niniejszego paragrafu.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na aktualnej stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl) i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).

5. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedającym;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Sprzedającym wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

7. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8. Sprzedający niniejszym informuje Konsumentów, iż w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

9. Postanowienia ogólnych warunków lub regulaminów stosowanych przez Klientów niebędących Konsumentami nie znajdują zastosowania do Umów Sprzedaży zawieranych w Sklepie Internetowym.

10. Sprzedający ma prawo do ogłaszania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, o ile Sprzedający nie zamieścił odrębnego regulaminu danej promocji.


11. Użytkownicy/Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku aktywnego zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w formie umożliwiającej Użytkownikowi/Klientowi jego pobranie, zapisanie na dowolnym nośniku, utrwalenie i wydrukowanie.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 roku.