Regulamin promocji Lektury szkolne 3 za 2

Regulamin akcji promocyjnej 3 za 2 w sklepie internetowym starstore.pl

Regulamin niniejszy, zwany jako „Regulamin Promocji”, precyzuje warunki akcji promocyjnej pod nazwą: „Lektury szkolne 3 za 2” obejmującej ograniczoną czasowo akcję sprzedaży określonych towarów w promocyjnej cenie, zwanej jako „Promocja”, realizowanej przez Organizatora w sklepie internetowym prowadzonym przez niego pod adresem: starstore.pl, zwanym jako „Sklep internetowy”.

§ 1. Kto jest Organizatorem Promocji?

Organizatorem Promocji jest spółka działająca pod firmą: Galapagos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000280546, kapitał zakładowy: 50.100,00 zł, REGON: 140867489, NIP: 5213445409, zwana jako „Organizatorem”.

§ 2. Zasady Promocji.

1. Miejscem prowadzenia Promocji przez Organizatora jest wyłącznie Sklep internetowy.

2. Uczestnikiem Promocji może być Klient Sklepu internetowego zgodnie z jego definicją w Regulaminie Sklepu internetowego (dostępnego pod adresem: https://starstore.pl/content/7-regulamin-sklepu), a mianowicie osoba fizyczna pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, która na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu internetowego aktywuje konto Klienta, składa zamówienia w Sklepie Internetowym lub zawiera umowy sprzedaży Organizatorem oraz która akceptuje Regulamin Promocji.

3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4. W ramach Promocji Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji określonym w§ 3 ust. 1 Regulaminu Promocji, dokona jednorazowo (objętego jednym paragonem) zakupu zestawu złożonego z co najmniej trzech dowolnych towarów oferowanych przez Organizatora w ramach Sklepu internetowego, zwanych jako „Towary promocyjne”, jest uprawniony do nabycia najtańszego z posiadanych Towarów w koszyku w cenie 1 (jeden) złoty. Jeżeli w nabywanym zestawie Towarów promocyjnych będzie kilka Towarów o tej samej cenie, rabat zostanie naliczony w wysokości odpowiadającej tej cenie, pomimo że nie można nazwać ją najniższą.

5. Towarami promocyjnymi są wyłącznie te produkty, które zostały udostępnione przez Organizatora w ramach Sklepu internetowego pod linkiem -> Lektury szkolne 3 za 2 i dostępne w okresie trwania Promocji, określonym w § 3 ust. 1 Regulaminu Promocji.

6. Wszystkie Towary promocyjne są nowe i oryginalnie zapakowane, o ile opis danego Towaru promocyjnego nie stanowi inaczej. Towary promocyjne są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Polski. Ponadto sprzedawane Towary promocyjne są zgodne ze standardami przyjętymi przy produkcji nośników audio-video. Uczestnik jest zobowiązany do użycia właściwego sprzętu wraz z aktualnym oprogramowaniem, które łącznie będą przystosowane do odtwarzania zakupionych nośników. Brak właściwego sprzętu nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji.

7. Rabat wskazany w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi Organizatora, czy też innymi upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, wyprzedażami, kuponami i kartami rabatowymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi obowiązującymi w Sklepie internetowym lub u Organizatora. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu, chyba że jego postanowienia stanowią inaczej.

8. Przyznany Uczestnikowi w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

9. Promocją nie są objęte zakupy hurtowe.

10. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy Towarów promocyjnych zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, czy też innych kosztów, np. związanych z wybranym sposobem płatności, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.

11. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu odpowiedniej liczby Towarów promocyjnych do koszyka zakupów przez system transakcyjny Sklepu internetowego, bez konieczności podawania przez Uczestnika kodów Promocji lub innych podobnych czynności, za wyjątkiem akceptacji Regulaminu Promocji zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu.

12. Warunkiem skorzystania z Promocji przez Uczestnika jest zapoznanie się z Regulaminem Promocji oraz Regulaminem Sklepu internetowego oraz ich akceptacja w czasie składania w Sklepie internetowym zamówienia obejmującego Towary promocyjne.

13. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny, co oznacza, że zakup Towarów promocyjnych w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Towarów promocyjnych oraz kosztów dostawy, kosztów związanych z formą płatności lub innych wskazanych w Regulaminie Sklepu internetowego.

14. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu Promocji.

15. Pozostałe zasady dokonania zakupu Towarów promocyjnych, złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, dokonania zapłaty, realizacji wysyłki itp., a także zasady pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, są zawarte w Regulaminie Sklepu internetowego (dostępnego pod adresem: https://starstore.pl/content/7-regulamin-sklepu).

§ 3. Jaki jest okres trwania Promocji?

1. Promocja obowiązuje od dnia 20.09.2023 roku do dnia 02.10.2023 roku godzina 23:59:00 lub do wyczerpania zapasów Towarów promocyjnych.

2. Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć obowiązywanie Promocji (w szczególności w razie wyczerpania zapasów Towarów promocyjnych), jak również przedłużyć jej obowiązywanie, z ważnych przyczyn, poprzez umieszczenie informacji na stronach www Sklepu internetowego.

§ 4. Zwrot i wymiana Towarów promocyjnych.

1. Odstąpienie od umowy sprzedaży dotyczącej Towarów promocyjnych oraz zawartej w ramach Promocji jest możliwe tylko w stosunku do całego zakupionego zestawu trzech Towarów promocyjnych.

2. Pozostałe zasady realizacji uprawnienia odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczącej Towarów promocyjnych oraz zawartej w ramach Promocji są zawarte w Regulaminie Sklepu internetowego (dostępnego pod adresem: https://starstore.pl/content/7-regulamin-sklepu).

3. Towary promocyjne zakupione w ramach Promocji podlegają reklamacjom na standardowych zasadach zawartych w Regulaminie Sklepu internetowego (dostępnego pod adresem: https://starstore.pl/content/7-regulamin-sklepu), jednakże również z tym zastrzeżeniem, że zwroty realizowane w ramach reklamacji są możliwe tylko w stosunku do całego zakupionego zestawu trzech Towarów promocyjnych.

§ 5. Reklamacja odnośnie zasad Promocji.

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora (ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej: sklep@galapagos.com.pl. Organizator zaleca umieszczenie na przesyłce pocztowej lub w tytule wiadomości e-mail dopisku „Reklamacja”, jednakże nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 (czternastu) dni, od chwili jej otrzymania. Klient zostanie poinformowany pisemnie, na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru Klienta.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Informacja o Promocji zawarta w Internecie i materiałach reklamowo-promocyjnych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

2. Treść Regulaminu Promocji jest dostępna na stronach www Sklepu internetowego oraz w siedzibie Organizatora (ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa).

3. W uzasadnionych przypadkach oraz z ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji, w tym do zmiany terminu obowiązywania Promocji, bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmiany.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników znajdują się w Regulaminie Sklepu internetowego (dostępnego pod adresem: https://starstore.pl/content/7-regulamin-sklepu) oraz w Polityce Prywatności (dostępnej pod adresem: https://starstore.pl/content/7-regulamin-sklepu).

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie Promocji będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Postanowienia Regulaminu Promocji nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.